P4050305

Review Preschool Program at Gymboree

Review Preschool Program at Gymboree

Bookmark this on Google Bookmarks
Pocket
LINEで送る

Gymboree_Play&Learn_4
Gymboree ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 0-6 ปี ที่เน้นในเรื่องของการเล่น เล่นให้เป็นเรื่องเป็นราว เพราะอยากให้เด็กได้มีพัฒนาการตามที่ควรจะเป็น ตามความชอบ เพื่อให้เด็กรู้สึกรักที่จะทำ และความรู้สึกนี้จะติดไปจนโต
ที่นี่จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการเล่น เด็กมีโอกาสที่จะเลือกทำกิจกรรมตามความชอบหรือความถนัดของตัวเอง และที่สำคัญคือผู้ปกครองต้องมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ จะทำให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ได้มากกว่าการที่ให้เด็กมาโรงเรียน อยู่กับคุณครูและเพื่อนๆ แล้วพ่อแม่ไปที่อื่น เพราะคุณพ่อคุณแม่จะมีโอกาสเห็น วิธีการสื่อสาร และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย เพื่อพัฒนาการที่ดีและต่อเนื่อง
คุณพ่อคุณแม่สามารถนำวิธีการสอนจากคุณครูเพื่่อเน้นย้ำการเรียนรู้และทักษะต่างๆ เช่น การแบ่งปัน การรอคอย การปรับตัวเข้ากับสังคม การกล้าแสดงออก สำหรับเตรียมตัวเข้าสู่สังคม โดยที่จิมโบรีจะเริ่มจากสังคมที่มีช่วงอายุวัยเดียวกัน เพื่อต่อยอดเมื่อเข้าสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้ยังมีทักษะสำคัญเฉพาะด้านเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่โรงเรียน ได้แก่ ทักษะทางด้านภาษา ทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อเขียนหนังสือ รวมทั้งทักษะทางด้านทางด้านความคิดอย่างมีเหตุมีผล แต่ที่จิมโบรี เด็กจะได้พัฒนาการด้านอารมณ์ การอยู่ร่วมกับคนอื่น การปรับตัว เมื่อเด็กอารมณ์ดี ก็จะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องวิชาการ
 P4050147
Gymboree จะแบ่งโปรแกรมหลัก 3 โปรแกรม
1. Play & Learn ส่งเสริมทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แบ่งออกเป็น 7 level
 • Level 1 สำหรับเด็ก 0-6 เดือน หนูน้อยนักสังเกต : ฝึกสังเกตผ่านประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ
 • Level 2 6-10 เดือน หนูน้อยนักปฏิบัติ : ปฏิบัติและทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอย่างมีเป้าหมาย
 • Level 3 10-16 เดือน หนูน้อยนักสื่อสาร : ใช้ภาษากายในแบบต่างๆเพื่อสื่อสาร ทั้งการรับฟังและตอบกลับ
 • Level 4 16-22 เดือน นักคิดแก้ปัญหา : เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคในการเล่นแต่ละครั้ง
 • Level 5 22-28 เดือน นักคิดสร้างสรรค์ : เริ่มใช้จินตนาการในการเล่นโดยผ่านการเรียนรู้จากอุปกรณ์เหมือนจริง
 • Level 6 28-36 เดือน นักคิดแบบมีเหตุผล : สามารถเชื่อมโยงความคิดและจินตนาการในการเล่นได้เป็นเรื่องราวและมีเหตุผล
 • Level 7 เด็ก 3-5 ขวบ เป็น School skill เข้าใจความเป็นไปต่างๆของสังคมรอบตัว ในช่วงอายุนี้ เด็กๆชอบที่จะสำรวจกิจกรรมใหม่ๆ และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนที่ ด้านความคิด ด้านภาษา การศึกษา และทักษะในการเข้าสังคม และยังรวมถึงความสามารถในการช่วยตัวเอง
 P4050014
2. Music เรียนรู้ทักษะดนตรีเบื้องต้น กระตุ้นการใช้ภาษาจากการเปิดดนตรีจากทั่วโลก แบ่งเป็น 3 ระดับ
 • Level 1 6-16 เดือน การเข้าร่วมกิจกรรม Music I จะมีผลต่อพัฒนาการทุกด้านของหนูน้อย คุณยังจะได้เรียนรู้เพลงที่ช่วยเสริมความจำ พัฒนาภาษา และสัมผัสกับองค์ประกอบของดนตรี ผ่านอุปกรณ์ที่เหมาะกับอายุ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สนุกสนาน และการได้เรียนรู้เพลงกล่อมเด็กจากทั่วโลกจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงความหลากหลายของเพลงระหว่างคุณกับลูกน้อย ให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้
 • Level 2 16-28 เดือน สำหรับน้องที่เริ่มสร้างเสียงได้ด้วยตัวเอง เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ เริ่มพูดเป็นคำ ๆ ในช่วงอายุนี้ น้อง ๆ จะเริ่มปรับเปลี่ยนพัฒนาการทางด้านดนตรี จากเดิมที่เป็นพัฒนาการที่เพียงรับรู้ ยังไม่สามารถแสดงออก มาเป็นการพัฒนาการที่สามารถแสดงออกอย่างเต็มที่
  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้มากขึ้น รู้จักการสร้างเสียงด้วยตัวเอง เสนอความคิดของตัวเอง หรือทำตามคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ เด็ก ๆ จะเริ่มเล่นเครื่องดนตรีต่าง ๆ และฝึกฟังระดับเสียง (pitch) ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการฝึกหายใจ เป่าลม และเปล่งเสียง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการฝึกพูดและร้องเพลงในอนาคตด้วย
 • Level 3 28-36 เดือน ดนตรีเป็นสิ่งที่เด็กๆในช่วงอายุนี้ถามหาเสมอ เพราะเด็กๆในช่วงอายุนี้มีความพร้อมทั้งทางสติปัญญาและร่างกายที่จะสัมผัสกับกิจกรรมทางดนตรีในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะหรือระดับเสียง เด็กๆสามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางดนตรีที่ค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้น โดยจะได้สนุกกับการทำกิจกรรมดนตรีเป็นกลุ่ม การเล่น finger play การใช้เครื่องดนตรีง่าย ๆ
  และเกมทางดนตรี ซึ่งทั้งหมดจะช่วยสร้างทั้งทักษะทางการเรียนรู้และทักษะทางสังคม และไม่ว่าจะเป็นเสียงร้อง หรือ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ซึ่งพร้อมที่จะได้เบ่งบานผ่านกิจกรรมเพลง กิจกรรมการเคลื่อนที่ เรื่องเล่าสนุกๆ เด็ก ๆ ยังจะได้รู้จักรักดนตรี ที่จะเป็นรากฐานในการเรียนรู้ดนตรีต่อไป
 P4050083
3. Art ฝึกพื้นฐานศิลป่ะ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ แบ่งเป็น 3 ระดับ
 • Level 1 18-30 เดือนเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางศิลปะให้กับเด็กๆ ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมือในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการปั้น การระบายสี
  และกิจกรรมที่หลายหลายเพื่อให้เกิดความรู้สึกดี พร้อมเปิดโอกาสให้เพิ่มพูนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา กระบวนการคิด และกระตุ้นความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับด็ก เมื่อได้ลองเล่นกับอุปกรณ์ทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ เกิดเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นพบศักยภาพทางศิลปะที่เหมาะสมในเด็กเล็กอีกด้วย
 • Level 2 30-42 เดือน เสริมสร้างจินตนาการด้วยผลงานทางศิลปะด้วยวิธีที่หลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การระบายสี การร้องเพลง
  การปั้น การตัดปะ การทำภาพพิมพ์ การเล่นบทบาทสมมติ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ค้นพบความเป็นตัวเองผ่านกระบวนการทางศิลปะซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ การแสดงออกทางความคิด สร้างความเข้าใจอย่างมีเหตุผล เพิ่มพูนทักษะทางศิลปะให้กับน้องๆ พร้อมกับพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม
 • Level 3 42-60 เดือน ผสมผสานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะที่ได้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถที่ดีเยี่ยม การยอมรับในตนเอง และผู้อื่น สร้างประสบการณ์ที่ดีเมื่อทำงานศิลปะร่วมกับเพื่อน ในแต่ละกิจกรรมเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว และปราณีต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแสดงออกทางอารมณ์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะที่ใช้ทักษะหลากหลาย

P4050305
สำหรับโปรแกรม Gymboree PreSchool เป็นโปรแกรมใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยเน้นสร้างความพร้อมให้แก่เด็กๆ ในวัยก่อนที่จะเข้าโรงเรียน ซึ่งได้แบ่งน้องๆ ออกเป็น 3 ระดับ เพื่อให้น้องๆ ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพราะเด็กในแต่ละช่วงอายุมีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน
 • Young PreSchool 16-22 mths (1.4-1.10) เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง
 • PreSchool 1 22-28 mths (1.10-2.4) เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง
 • PreSchool 2 28-36 mths (2.4-3) เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ ในบางสาขาอาจจะมีการจัดการเรียนการสอนใน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Gymboree

P4050112

P4050127

น้องๆ จะยังคงได้เรียนโปรแกรมหลักของจิมโบรี (Play&Learn, Music และ Art) และจะได้เรียนเพิ่มเติมในด้านภาษา คำนวณ การคิดอย่างเป็นระบบ (Logical Thinking) และการนำของเล่นไม้มาช่วยในการเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งการเรียนในแต่ละครั้งนั้น จะเป็นการบูรณการกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้น้องๆ สนุกสนาน และสนใจกิจกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
โปรแกรม PreSchool จะแตกต่างกับโปรแกรมทั่วไปตรงที่ คุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่น้องๆ ในวัยก่อนเข้าเรียนอย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่จะได้พูดคุยกับคุณครูหลังน้องๆ เรียนเสร็จในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าว่าครั้งนี้ได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง น้องๆ ตอบคำถามอย่างไร มีพัฒนาการอย่างไร และมีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ที่บ้านได้บ้าง
ภายในห้องเรียนจะมีคุณครู 2 คน ที่คอยดูแลน้องๆ และจำกัดเด็กๆ อยู่ที่ห้องละ 8 คน  และหากมีน้องๆ มาเพิ่มมากกว่า 8 คน ทาง Gymboree จะมีการเปิดกรุ้ปเพิ่มเติม เพื่อรองรับน้องๆ กลุ่มใหม่ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดกับพี่ๆ ที่น่ารักของจิมโบรีได้อีกเช่นกัน และหลังจากคบคอร์ส คุณพ่อคุณแม่จะได้รับ Portfolio ซึ่งทาง Gymboree ได้รวบรวมผลงานของน้องๆ เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำกลับไปที่บ้านอีกด้วย
น้องๆ จะเรียนในห้องเรียนของ PreSchool กับห้อง Play&Learn เป็นหลัก สำหรับกิจกรรม Art และ Music ก็จะให้ทำกิจกรรมในห้อง PreSchool มีพักทาน Snack เล็กน้อยที่ทางจิมโบรีจัดเตรียมให้ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมอื่นๆ
การเรียนโปรแกรม PreSchool จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 14 สัปดาห์ (1 สัปดาเรียน 3 ครั้ง) โดยจะเปิดสอนเป็นเทอม เด็กส่วนใหญ่ที่มาเรียน จะเป็นเด็กที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรปกติของจิมโบรีอยู่แล้ว แต่ก็มีเด็กบางคนที่เริ่มเรียนครั้งแรกในโปรแกรม PreSchool เช่นกัน แต่ทั้งนี้ ทาง Gymboree อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทดลองเรียนในโปรแกรมปกติก่อน เพื่อจะได้เข้าใจแนวทางการสอนของ Gymboree มากยิ่งขึ้น
ค่าเรียน 68,850 บาท ซึ่งถือว่าคุ้มมากๆ เพราะน้องๆ จะได้เรียนมากถึง 126 ชั่วโมง
คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดของโปรแกรม PreSchool ได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือที่ www.gymboree.co.th

GYMBOREE

Open: 8:30am – 5:30pm
Address: 145, Fl. 1-3 Racquet Club 3 Bldg., Soi Sukhumvit 49(Klang), Sukhumvit Rd.
TEL: 0-2762-7890
WEB: http://www.gymboree.co.th/
E-mail: marketing@gymboree.co.th
Facebook: www.facebook.com/GymboreeThailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *